תוכנית השותפים - הסכם


הסכם תוכנית שותפים ("התוכנית")

 

1. פרק א': הגדרות


1.1 שותף: שותף הינו כל אדם או גוף בעל כשרות משפטית, אשר החליט מרצונו החופשי ומיוזמתו להצטרף ולהשתתף בתוכנית ושבקשתו להצטרפות לתוכנית אושרה על ידי המכון (להלן: "שותף").
1.2 שותף ראשי: שותף ראשי הינו שותף אשר בחר לגייס באופן עצמאי ויזום על ידו שותף אחד או יותר, שנירשם לתוכנית עקב הפנייתו הישירה ("שותף משני") תוך כדי שימוש בקוד ייחודי המופיע בממשק ניהול חשבון השותף הראשי וזאת עד שתי רמות (שותף ראשי, ושותף משנה).
1.3 שותף משנה: שותף משנה הינו שותף שהצטרף לתוכנית כתוצאה מהפניה ישירה של שותף ראשי רשום ופעיל בתוכנית.
1.4 ליד תקין: ליד (Lead) תקין הינו טופס עם פרטי לקוח המתעניין בקורס ספרדית/פורטוגזית, המכיל שם מלא וטלפון תקין, ואינו פנייה חוזרת של אותו לקוח. מובהר כי ההחלטה מהו ליד תקין הינה של המכון בלבד.

 

2. פרק ב': מבוא

2.1 תנאי הסכם זה יחולו ביחסים בינך ("השותף") לבין המכון לידידות אמריקה בע"מ ("המכון").
2.2 ההשתתפות בתוכנית כפופה לתנאי הסכם זה אשר נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתו של המכון בלבד וללא כל הודעה מוקדמת.
2.3 בהצטרפותך לתוכנית הינך מאשר ומביע את הסכמתך מלאה בכל עת לכל התנאים המופיעים בתנאי ההצטרפות והשתתפות אלו.
היות והמכון רשאי לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת והיות וכל שינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי, תנאי מוקדם להשתתפותך בתוכנית הינו ביקור על בסיס יום יומי בדף בתנאי ההצטרפות והשתתפות בתוכנית, קריאת התנאים במלואם ובעיון רב ובקפידה.

 

3. פרק ג': תנאים ותשלומים

3.1 ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום.
3.2 שותף זכאי לעמלה כפי שזו נקבעה בעת מילוי טופס ההצטרפות לתוכנית השותפים.
באם לא נקבעה כזו בטופס הרישום לתוכנית, תהיינה חלות העמלות הבאות (כל אחת מצטרפת לרעותה):
- עמלה א': עמלה של 40 ₪ עבור כל ליד תקין.
- עמלה ב': בונוס של 20% על עמלה א', בחודש בו הפנה השותף יותר מ-100 לידים תקינים.
- עמלה ג': עמלת שותף ראשי: עמלה של 10% על סכום עמלה א' של השותפים המשניים שלו.
עמלה א' הינה בגין כל ליד תקין כהגדרתו בהסכם זה.
3.3 בכל הנוגע לזכויות השותף לפי תנאי התוכנית, ישמשו ספרי ומאגרי המידע של המכון ראיה לכאורה, אלא אם יוכח אחרת על ידי המבקש לסתור האמור בהם וכי טענותיו נתקבלו ואושרו כנכונות על ידי המכון במפורש ובכתב.
3.4 לקוחות שהופנו על ידי השותף למכון יחשבו כלקוחות המכון לכל דבר ועניין.
3.5 תשלום העמלות לשותף יבוצע על בסיס חודשי והתמורה תשולם לשותף כנגד חשבונית מס כדין, 45 ימים לאחר סיומו של כל חודש.
3.6 כל סכום שיצטבר בחשבון השותף יהיה ברוטו וכולל מע"מ כשחובת המס בגינו, באם תהא כזו, חלה על השותף בלבד.
3.7 חשבון השותף והסכום אשר יצטבר בו , באם יצטבר, הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש השותף.

 

4. פרק ד': זכויות, וידע ושימוש הוגן

השותף מצהיר כי באתר השותף לא נמצאים החומרים והתכנים הבאים:
4.1 חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים.
4.2 תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, ויישומים מזיקים אחרים.
4.3 חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי לפי דיני מדינת ישראל.
4.4 חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

 

5. פרק ה': באנרים ופרסומות

5.1 עיצוב הבאנרים והפרסומות ותוכנם ייקבע בלעדית על ידי המכון.
היה והשותף ירצה לעצב באנרים משל עצמו, עליו לקבל את אישור המכון ובכתב לשימוש בהם.
5.2 השותף אינו רשאי להציג את אתר המכון או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (frame), להעתיק את אתר המכון או כל חלק ממנו אל אתר השותף (או בכל דרך אחרת), להציב באנר או קישור (link) לאתר המכון שלא בהתאם להוראות הסכם זה או לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים באתר המכון.
השותף אינו רשאי לעשות שימוש בשם המכון, בלוגו שלו, במוצריו ו/או בכל סימן או שם אחר הקשור למכון מבלי לקבל מראש את אישור המכון ובכתב.
5.3 השותף לא ישתמש באמצעים שמטרתם להגדיל את התעבורה באתר המכון. השותף אינו רשאי למכור או להסב או להעביר או לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לו בהסכם זה.

 

6. פרק ו': שחרור מאחריות

6.1 המכון עושה כל מאמץ שהשירות יהיה זמין ללא הפרעות 24 שעות ביממה וברציפות, אך אינו מתחייב ששירות המערכת ו/או התוכנית, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת – אצל המכון ו/או מי מטעמו.
6.2 בשום נסיבות לא תחול על המכון ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או דמי נזיקין עונשיים ו/או נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בהשתתפות בתוכנית ו/או בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש במערכת ו/או בכל מידע ו/או תוכנה ו/או שירות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, ואפילו אם נודע למכון ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
6.3 המכון רשאי להפסיק את התוכנית מיידית וללא כל הודעה ו/או התראה מוקדמת, באם יגלה ו/או יתגלו לה ניסיונות ו/או מעשי מרמה ו/או הונאה על ידי מי מהשותפים בתוכנית.
החלטה להפסיק את התוכנית, כאמור לעיל, יהא זכאי השותף אך ורק לסכום שהצטבר בחשבונו עד למועד הפסקת התוכנית על ידי המכון, ואך ורק על לידים שאושרו על ידי המכון.

 

7. פרק ז': שונות

7.1 דרך התקשרות עם השותף תהא בכתב ובאמצעות משלוח הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שציין כשנרשם לתוכנית. על כן בכל עת, יהיו לשותף חשבון דואר אלקטרוני פעיל ותקין וכן התוכנה והחומרה הנדרשות לשם קבלת הודעות אלו.
7.2 כל שותף רשאי להחזיק בחשבון שותף אחד בלבד. באם ברשות השותף מספר אתרי אינטרנט אשר ברצונו לשתף בתוכנית ושבעבורם ירצה לפתוח חשבון שותף נפרד ונוסף, אזי במקרה זה יפנה השותף אל המכון לשם תיאום עמדות ולקבלת אישורו לפעילותו זו.
7.3 השותף אינו רשאי לגבות תשלום מאחרים בגין השתתפות בתוכנית באופן ישיר ו/או עקיף.
7.4 מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. המכון רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מי שימסור פרטים כוזבים וכן יהיה רשאי לבטל את השתתפותו של מי שמסר פרטים כוזבים או חלקיים וכן את השתתפות כל מי מטעמו, ולבטל את חשבונו לרבות ביטול זכאותו לסכומי תגמול כלשהם שהצטברו, באם הצטברו, בחשבונו.
7.5 סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
7.6 בכל מקרה שעולה שאלה שאינה מוסדרת בהסכם זה, על השותף לפנות אל המכון על מנת שזה יסדיר זאת בהסכם. הפנייה תעשה לדואר האלקטרוני: partner@samerica.co.il